dr hab. prof. UŚ Sławomir Tkacz

Dyżur:

dyżury: wpia.us.edu.pl (ogłoszenia. prawo zaoczne)
Pokój: 1.29, 3.8, ew. 3.6

CV:

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ślaskiego w  Katedrze Teorii i Filozofii  Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczeń Profesora Józefa Nowackiego.

Urodził się w 1972 r. w Gliwicach, tam ukończył IV Liceum Ogólnokształcące.             

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1996 r. na stanowisku asystenta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jednocześnie rozpoczął studia doktoranckie.

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2001 r. Recenzentami w postępowaniu o nadanie stopnia doktora byli prof. dr hab. Leszek Leszczyński oraz prof. dr hab. Zygmunt Tobor. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 12 czerwca 2001 r. Jego  rozprawa doktorska pt.  Klauzula „sprawiedliwość” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego uzyskała pierwszą nagrodę XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu organu Komitetu Nauk Prawnych PAN „Państwo i Prawo” na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych, w październiku 2001 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od dnia 1 maja 2018 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.                       

Od dnia 22 stycznia 2007 roku do dnia dzisiejszego z upoważnienia Dziekanów Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zygmunta Tobora a następnie prof. dr hab. Czesława Martysza pełni funkcję Kierownika Zaocznego Studium Prawa, sprawując w zakresie powierzonym przez Dziekana Wydziału obowiązki dziekańskie. Został także powołany przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisko Rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego (2 kadencje).

24 kwietnia 2014 r. złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. 24 marca 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w oparciu o rozprawę "O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w  polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii)".  Recenzentami w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego byli prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski i prof. dr hab. Zbigniew Pulka. Osiągnięcia będące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego zostały uznane za wysoko ocenione.

21 kwietnia 2015 r. na zaproszenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wspólnie z dr hab. Marzeną Kordelą (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) wziął udział w wykładzie - debacie zorganizowanej przez Trybunał Konstytucyjny w ramach cyklu Filozofia i teoria prawa pt. "Zasady prawa. Pojęcie i funkcje".

Wieloletni praktyk, w latach 2003-2006 odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej w Gliwicach. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Od 2007 roku pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor książek „Rozumienie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”,  "O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w  polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii)" oraz kilkudziesięciu artykułów w większości zakresu filozofii analitycznej oraz dotyczących teoretycznych zagadnień dogmatyki prawa i praktyki prawniczej. Współautor komentarza do ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. na teoretyczno-prawnych problemach wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zagadnieniach wykładni prawa, argumentacji prawniczej, techniki legislacyjnej oraz problematyce zasad konstytucyjnych.

Od wielu lat czynnie uprawia sport, członek reprezentacji akademickiej w trakcie corocznego meczu charytatywnego z Senatem RP.

Pasjonuje się muzyką lat osiemdziesiątych (Depeche Mode, OMD, New Order, Ultravox, Marillion). Jego największą pasją są koncerty muzyczne (w ostatnim okresie m.in. U2 (dwukrotnie Berlin 28-29 IX 2015),trzykrotnie Depeche Mode – Warszawa, Łódź; dwukrotnie Peter Hook (Joy Division) – Warszawa, Kraków; Peter Gabriel – Łódź, dwukrotnie Midge Ure – Warszawa, Kraków; Sting – Oświęcim; Damon Albarn – Poznań; dwukrotnie Fish – Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice; Duran Duran – Wrocław; Jean-Michel Jarre – Katowice; Galahad – Piekary Śl.; Red Box – Łódź, Orange Warsaw Festival, Night of The Proms – Łódź, Queen - Kraków, Clan of Xymox - Łódź, Camouflage - Warszawa, Faith No More - Kraków.

Jest wiernym fanem zespołów Joy Division oraz Pustki (Honorowy Mecenas płyty Safari).

Ukochane miejsca na świecie –  Gliwice oraz Teneryfa.                   

 

 

 

 

 

Publikacje:

I. Pozycje zwarte

 1. O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w  polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii).Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s.476. 

 2. Sprawiedliwość w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003, s.195.  

 3. Zagadnienie systemu prawa administracyjnego procesowego, [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego. Zagadnienia Ogólne, T.I, red. G.Łaszczyca, Wolters Kluwer, Warszawa 2017,  s.150-174 (wspólnie z A.Matanem). 

 4. Podstawowe sposoby rozumienia zasad prawa, [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego. Zasady  Ogólne Postępowania Administracyjnego, T. II, Część 2, red. J.P.Tarno, W.Piątek,  Wolters Kluwer, Warszawa 2018,  s.21- 40.

 5. Znaczenie orzecznictwa sądów administracyjnych dla współczesnego kształtu oraz pojmowania zasad ogólnych postępowania administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego. Zasady  Ogólne Postępowania Administracyjnego, T. II, Część 2, red. J.P.Tarno, W.Piątek,  Wolters Kluwer, Warszawa 2018,  s.71-95.

 6. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz. red. A.Bielska-Brodziak. (współautorzy: A.Bielska-Brodziak, J.Gęsiak, G.Krawiec, A.Matan, S.Tkacz, Z.Tobor, A.Wentkowska, A.Wołowiec). Lex a Wolters Kluwer business. Warszawa 2011, s.471  (strony: 105-163 wspólnie z A.Bielską-Brodziak i G.Krawcem, 231-247 wspólnie z A.Bielską-Brodziak i G.Krawcem, 339-375 wspólnie z A.Bielską-Brodziak, 403-413 wspólnie z A.Bielską-Brodziak, 430-446 wspólnie z A.Bielską-Brodziak).

 7. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Wykładnia przepisów nowelizujących w świetle regulacji europejskich. (współautorzy: G.Krawiec, A.Wentkowska).  Rzecznik Praw Obywatelskich. Warszawa 2012, s.213 -  (Rozdział  III Przepisy o charakterze karno-prawnym, s.109-173).

 8. Leksykon prawa dla polityków. Polskie Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa-Poznań- Katowice  2011, s.188 (47 haseł wspólnie z Z.Toborem).

 9. Prawo, [w:] J.Nowacki, Z.Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, 5 Wydanie, Wolter Kluwer, Warszawa 2016, s.100 - 115.

 10. Stosowanie prawa, decyzje w procesie obowiązywania prawa, [w:]  J.Nowacki, Z.Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, 5 Wydanie, Wolter Kluwer, Warszawa 2016, s.245 - 263.

 11. Argumentacja w procesie stosowania prawa, [w:] J.Nowacki, Z.Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, 5 Wydanie, Wolter Kluwer, Warszawa 2016, s.264 - 292 

 12. Prawo a wartości, [w:]  J.Nowacki, Z.Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, 5 Wydanie, Wolter Kluwer, Warszawa 2016, s.324 - 343.                                                          

II.  Rozdziały w pracy zbiorowej, artykuły

 

  1. O prawie oficjalnym w teorii Leona Petrażyckiego, Zeszyty Naukowe KUL 62 (2019), nr 1 (245), s.171-185.

  2. Agnieszka Bielska, Brodziak, Sławomir Tkacz, „Using Legislative History in Interpreting Polish Law: Example of  Changes in Understanding Principles of Law During The Transition Period”, ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA 2/2019, UNIVERZITA KARLOVA vol. LXV, pp. 37-53, 

  3. Teoria normy prawnej Szymona Rundsteina — założenia wyjściowe,  Z dziejów prawa, t. 11 (19)  część 2, 2018, s.167-185, 

  4. Profesor Józef Nowacki jako pozytywistaZ dziejów prawa, t. 11 (19)  część 1, 2018, s.123-133,  

  5. O przesłuchaniu pokrzywdzonych przestępstwami z art. 197-199 k.k. Studium z zakresu stosowania prawa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, t.85, s.91-100

  6. What is Offered to the Modern Science by Leon Petrażycki? (Following Three Descriptions of Legal Principles), Studia Humana 2018, vol. 7:3, s.5-10.

  7. Zasady prawa w świetle materiałów legislacyjnych, (współautor A.Bielska-Brodziak) Filozofia Publiczna i  Edukacja Demokratyczna 2018, t.7, nr 1, s. 135-160.

  8. Trybunał Konstytucyjny jako organ stojący na straży konstytucyjności. Uwagi na tle analizy orzecznictwa z 2017 r., Filozofia Publiczna i  Edukacja Demokratyczna 2018, t.7, nr 1, s. 302-327.                                                                  
  9. Prawo a wartości w teorii prawa Józefa Nowackiego, Filozofia Publiczna i  Edukacja Demokratyczna 2017, t.6, nr 2, s. 255-275. (publikacja ukazała się w 2018 r.)
  10. O "systemowości" i "antysystemości" zasad wiązanych z klauzulą "państwo prawne" w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:]  Demokracja, Teoria prawa, Sądownictwo konstytucyjne, red. M.Aleksandrowicz, A.Breczko, S.Oliwniak, Białystok 2018, s.307-320.

  11. Legislative Materials as the Legislator’s Voice in the Discourse on Legal Principles (współautor A.Bielska-Brodziak)  Annales UMCS Sectio G, Vol. LXV, 2018, nr 1, s.155-171.

  12. Po co prawnikom zasady prawa ?, Kwartalnik OIRP w Katowicach radca.pl, 2018, nr 1, s.25-36.

  13. Sędzia jako osoba sprawująca wymiar sprawiedliwości, [w:] Przegląd Prawa i Administracji, T CX. Polityczność nauki i praktyki prawniczej, red. A.Bator, P.Kaczmarek, Wrocław 2017, s.176-203.

  14. Glosa do wyroku z Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 VI 2017 r.,  P 63/14 (współautor Z.Tobor), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2017 nr 9, s.59-74.

  15. О ПРИНЦИПАХ ПРАВА В ТЕОРИИЛЬВА ПЕТРАЖИЦКОГО  (ABOUT LAW PRINCIPLES IN THE THEORYOF LEON PETRAŻYCKI), [w:]  МЫСЛЬ Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ПРАВА, red. Г.Ф. Гараева, J.Turłukowski, Краснодар 2016, s.365 - 419.
  16.  Kolizja praw i sposoby jest rozwiązywania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,  
   [w:]  Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, red. A.Biłgorajski,  Warszawa 2015,  Wydawnictwo C.H. Beck, s.19 – 44.

  17. O tym, czy istnieje potrzeba reinterpretacji terminu  „stanowienie prawa”, [w:] Przegląd Prawa i Administracji, T CII  Postanalityczna teoria prawa,  ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS  No 3662, red.  M.Jabłoński, M.Paździora, Wrocław 2015, s.239-256

  18. O tym czy nauka jest podmiotem tworzącym prawo, [w:]  O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, red. A.Bielska – Brodziak, Katowice 2015,  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3354,  s.74 – 96.

  19. O zasadach prawa, praworządności oraz państwie prawnym w dogmatyce administracyjnoprawnej  (współautor D.Danecka). [W:] Administracja publiczna - aktualne wyzwania. red. L.Zacharko, A.Matan, D.Gregorczyk, Katowice 2015, s.55-77.

  20. Solidaryzm jako zasada prawa (współautor Z.Tobor). [W:] Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym. Doświadczenia polskie i międzynarodowe. red.A.Łabno. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2015, s.43-66.

  21. Dyskurs o przyczynowości – perspektywa krajowa, a inne systemy prawne – jedno studium. [W:] Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych. red. O.Nawrot, S.Sykuna, J.Zajadło. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2012, s. 315-323.  

  22. Granice władzy sędziego w świetle rozważań profesora Artura Kozaka o granicach prawniczej władzy dyskrecjonalnej (na przykładzie zagadnienia przyczynowości). [W:]  Profesjonalna kultura prawnicza. red. M.Pichlak. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2012, s.109-125.

  23. O naturze teoretyczno-prawnej i uwikłaniach pojęcia „solidaryzm” (współautor A.Wentkowska). [W:]  Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. red. A.Łabno. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2012 , s.105-144. 

  24. Problematyka związku przyczynowego w świetle orzecznictwa sądów w sprawach o charakterze karnoprawnym. [W:]  Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa. red. J.Skorupka, I.Haӱduk-Hawrylak, Wolters Kluwer, Warszawa 2011,  s.229-252.

  25. „O tym kto posiada środki odurzające…”. Studium jednego przypadku. [W:] Prawnicze dylematy interpretacyjne. red. J.Glumińska-Pawlic, Z.Tobor. Wydawnictwo TNOiK  „Dom Organizatora”. Toruń 2011, s.187-213.

  26. O wykładni art.62 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w świetle orzecznictwa sądowego. „Śląska Policja” 2011. nr 1, s.9-10. 

  27. Dyskurs o przyczynowości w polskiej nauce prawa. Od praktyki do filozofii. [W:] Dyskrecjonalność w prawie. red. W.Staśkiewicz, T.Stawecki, LexisNexis. Warszawa 2010, s.481-488. 

  28. O wykładni prawa w teorii Leona Petrażyckiego. [W:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. red. M.Mikołajczyk, J.Ciągwa, P.Fiedorczyk, A.Stawarska-Rippel, T.Adamczyk, A.Drogoń, W.Organiściak, K.Kuźmicz. księga II. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2010, s.383-398.

  29. Monografia Jarosława Wyrembaka „Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia” w perspektywie teoretycznoprawnej (artykuł recenzyjny współautor A.Bielska-Brodziak).  „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2010. nr 1, s.91-99.

  30. Zagadnienie przyczynowości a proces stosowania prawa. [W:] Filozofia prawa a praktyka prawnicza. red. A.Orłowska, P.Polaczuk, L.Świto, Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2010, s.37-52. 

  31. O kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich w procesie karnym (problemy wykładni przepisów prawa). „Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2010. nr 13. red. A.Bisztyga, L.Wieczorek, s.136-161. 

  32. Kilka uwag o wykładni prawa karnego (współautorzy A.Bielska-Brodziak, Z.Tobor). „Studia Prawnicze” 2009. nr 3, s.109-144.

  33. O czym myślimy mówiąc o sprawiedliwości społecznej. [W:] Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej. red. B.Wojciechowski, M.J. Golecki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.19-35.

  34. O „istocie” wolności filozofia – dogmatyka – orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. „Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2008. nr 11. red. A.Łabno,  s.50-65.

  35. Interpretacja „na korzyść oskarżonego” (współautor Z.Tobor). [W:] Studia z wykładni prawa. red. Cz.Martysz, Z.Tobor. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz – Katowice 2008, s.123-139.

  36. „Powinien przypuszczać”, czyli… ? Uwagi dotyczące interpretacji art.292 §1 kk. [w:] W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego. Oficyna Wydawnicza Humanitas. red. T.Pietrzykowski, Sosnowiec 2007, s.101-118.

  37. O czasowym obowiązywaniu aktów niezgodnych z konstytucją w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. „Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W.Korfantego”. 2007. nr 32. red. A.Bisztyga, s.80-101.  

  38. O etyce prokuratora. „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2005. t.8. nr 1, s.399-408. 

  39. O „pozytywności” i „oficjalności”  prawa w teorii Leona Petrażyckiego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”. 2005.  nr 1, s. 75-92. 

  40. Sprawiedliwość a proporcjonalność w świetle projektu Konstytucji Europejskiej (współautor P.Żak). [W:] Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej. red. L.Leszczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2004, s.123-137.

  41. Sprawiedliwość a państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. [W:] Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa. red. Z.Tobor, współred. I.Bogucka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2002, s.118-142.

  42. Sprawiedliwość rozdzielcza (iustitia distributiva) w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 2001. t.14. red. A.Nowak, s.7-42. 

  43. Zmiany rozumienia zasad sprawiedliwości społecznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [W:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska. red. L.Leszczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 1999, s.181-190.

  III.  Inne

  1. Biuletyny Informacji Publicznej sądów i prokuratur w województwie śląskim (współautor G.Wójkowski). Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides. Katowice 2011, s.65.

  2.  D. Bach-Golecka, O solidarności. Zarys teologii uczestnictwa, Kraków 2009, recenzja (współautor A.Wentkowska). „Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2009. nr 12. red. L.Wieczorek,  s.221-224.

  3. Teoria prawa – dogmatyka – praktyka stosowania prawa. XIV Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Ustroń, 20-23 września 2000 r. Sprawozdanie z Konferencji. [W:] Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa. red. Z.Tobor, współred. I.Bogucka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2002, s.284-291.   

  O katedrze

  Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

  Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

  » czytaj więcej

  Z życia Katedry

   

  Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

  » czytaj więcej

  Ogłoszenia

  ogłoszenia

  » czytaj więcej

  projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com