dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

Dyżur:

Dyżury odbywają się - jako Kierownika Studiów Stacjonarnych w środy od 15.00 do 16.00 w pokoju 2.4 - jako adiunkta (Dyżur Katedralny) w środy od 16.00 do 17.00 w pokoju 2.4.
Pokój: 2.4/3.7

CV:

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Odbyła aplikację prokuratorską, sędziowską oraz radcowską. Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Ekspert prawny Sejmu RP. Autorka kilkunastu publikacji podejmujących problematykę interpretacji prawa. Wykładowca studiów podyplomowych prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jedna z inicjatorów Śląskiej Konferencji Prawno-Medycznej. Od kilku lat współpracuje ze Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego. Pełni również funkcję Kierownika Stacjonarnych Studiów Prawniczych. Jest opiekunem pierwszego w Polsce Koła Naukowego Praw Zwierząt oraz pierwszej w kraju Sekcji Praw Zwierząt w Studenckiej Poradni Prawnej.

Publikacje:

Artykuły

 • Symbolic protection of animals / Agnieszka Bielska-Brodziak, Marlena Drapalska-Grochowicz, Marek Suska. // Soc. Register. - 2019, no. 3, s. 103-121 2019
 • Using legislative history in interpreting polish law: example of changes in understanding principles of law during the transition period / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz. // Acta Univ. Carol., Iur. - 2019, nr 2, s. 37-53 2019
 • Ile waży słowo? : o kosztach złego doboru biegłych sądowych i sposobach ich minimalizowania / Agnieszka Bielska-Brodziak, Tadeusz Urban. // Prz. Prawa Med. - 2019, nr 1, s. 31-52 2019
 • Interpretacyjna wartość materiałów legislacyjnych w opiniach sędziów sądów administracyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak, Małgorzata Tyrybon. // Zesz. Nauk. Sądow. Adm. - 2019, nr 1, s. 27-44 2019
 • Legislative history as an interpretive tool in uni- and multilingual legal systems (based on the example of Poland and the UE) / Agnieszka Bielska-Brodziak, Karolina Paluszek. // Comp. Legiling. 2018, t. 34, s. 7-32 2018
 • Zasady prawa w świetle materiałów legislacyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz. // Filoz. Publ. Ed. Dem. – 2018, t. 7, s. 135-160 2018
 • Oswajanie nieoswojonego, czyli o metodzie przypisywania płci prawnej w świetle wiedzy medycznej / Agnieszka Bielska-Brodziak, Aneta Gawlik, Szymon Brodziak. // Societas/Communitas 2018, nr 1-2, s. 19-42 2018
 • Legislative materials as a tool for solving grammatical problems in interpretation of the law / Agnieszka Bielska-Brodziak, Mateusz Zeifert. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. – 2018, nr 2, s. 18-34 2018
 • Co interpretator powinien wiedzieć o poprawkach? / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Osuch, Piotr Podczaski, Marek Suska. // Państ. Prawo. – 2018, nr 6, s. 36-50 2018
 • Legislative materials as the legislator’s voice in the discourse on legal principles / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz. // Annales UMCS, sectio G (Ius) – 2018, t. LXV, s. 155-171 2018
 • Wisdom of crowds : po co prawnikom Wikipedia? / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Radca.pl. - 2017, nr 4, s. 19-32 2017
 • Using a provision's legislative history as an instrument for interpretation – several observations based on judgments of Polish administrative courts / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 9 (2017), s. 19-26 2017
 • Po co prawnikom materiały legislacyjne? / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Radca.pl. - 2017, nr 3, s. 21-34 2017
 • Dzieci bez płci : jak polski prawodawca rozwiązuje problemy osób interseksualnych. Cz. 2 / Aneta Gawlik, Agnieszka Bielska-Brodziak. // Prawo Med. - 2016, nr 3, s. 6-31 2016
 • Dzieci bez płci : jak polski prawodawca rozwiązuje problemy osób interseksualnych. Cz. 1 / Aneta Gawlik, Agnieszka Bielska-Brodziak. // Prawo Med. - 2016, nr 2, s. 5-28 2016
 • Dysonans interpretacyjny podatnika / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Prz. Podat. - 2016, nr 6, s. 9-14 2016
 • Second Silesian Conference on Medicine and Law : the conference report, Katowice, Poland / Agnieszka Bielska-Brodziak, Wojciech Maczuch. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 8 (2016), s. 147-150 2016
 • The Silesian Conference on Medicine an Law : the conference report, Katowice, Poland / Agnieszka Bielska-Brodziak, Wojciech Maczuch. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 7 (2015), s. 81-83 2015
 • O sposobach używania słowników / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Biul. Okr. Izby Radców Praw. Katow. - 2014, nr 4, s. 21-28 2014
 • Zdania odrębne w orzecznictwie podatkowym / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Prz. Podat. - 2013, nr 9, s. 9-14 2013
 • Reprezentacja a koszty podatkowe : sposoby rozumienia terminu reprezentacja w orzecznictwie / Agnieszka Bielska-Brodziak, Bronisława Jastrzębska. // Prz. Orzecz. Podat. - 2011, nr 1, s. 7-13 2011
 • Glosa do wyroku WSA z dnia 18 maja 2009 r., I SA/Gl 1151/08 / Agnieszka Bielska-Brodziak. // LEX (Online). - 2010 2010
 • Monografia Jarosława Wyrembaka "Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia" w perspektywie teoretycznoprawnej / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz. // Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz. - 2010, nr 1, s. 78-90 2010
 • Jak odróżnić reprezentację od reklamy : w poszukiwaniu wskazówek / Agnieszka Bielska-Brodziak, Bronisława Jastrzębska. // W: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2010. - S. 5-22 2010
 • Glosa do wyroku WSA z dnia 22 lipca 2009 r., I SA/Po 492/09 / Agnieszka Bielska-Brodziak. // LEX (Online). - 2010 2010
 • Zmiana w przepisach jako argument w dyskursie interpretacyjnym / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Państ. Prawo. - 2009, z. 9, s. 18-32 2009
 • Kilka uwag o wykładni prawa karnego / Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor. // Stud. Praw. - 2009, z. 3, s. 109-144 2009
 • Wykładnia systemowa prawa podatkowego według orzecznictwa sądów administracyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Kwart. Prawa Podat. - 2008, nr 1, s. 9-46 2008
 • Wykładnia celowościowa prawa podatkowego według orzecznictwa sądów administracyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Kwart. Prawa Podat. - 2008, nr 2, s. 9-45 2008
 • Co każdy prawnik o słownikach wiedzieć powinien / Zygmunt Tobor, Piotr Żmigrodzki, Agnieszka Bielska-Brodziak. // Prz. Sąd. - 2008, z. 7/8, s. 79-95 2008
 • Opis semantyczny leksemów w słowniku ogólnym i jego doniosłość prawna / Zygmunt Tobor, Piotr Żmigrodzki, Agnieszka Bielska-Brodziak. // Jęz. Pol. (1919). - 2008, z. 1/2, s. 3-13 2008
 • Słowniki a interpretacja tekstów prawnych / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // Państ. Prawo. - 2007, z. 5, s. 20-33 2007
 • Zarzut błędnej wykładni / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 2006, z. 1, s. 69-80 2006
 • Orzecznictwo NSA w sprawach podatkowych : językowa granica wykładni / Agnieszka Bielska-Brodziak. // Radca Prawny. - 2006, nr 2, s. 78-87 2006

 

Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe)

 • Śladami prawodawcy faktycznego : materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa / Agnieszka Bielska-Brodziak. - Stan prawny na 20 lipca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017
 • Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor ; [Sławomir Tkacz, Aleksandra Wentkowska, Agnieszka Bielska-Brodziak, Lidia Rodak, Iwona Bogucka]. - 5. wyd. [popr. i uzup.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016
 • Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Pietrzykowskiego, Agnieszki Bielskiej-Brodziak, Karoliny Gil i Marka Suski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. 2016
 • O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości / red. Agnieszka Bielska-Brodziak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. 2015
 • Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / red. Agnieszka Bielska-Brodziak ; [aut.] Agnieszka Bielska-Brodziak, Jacek Gęsiak, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Aleksandra Wentkowska, Andrzej Wołowiec. - Stan prawny na 1 listopada 2011 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. 2011
 • Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego / Agnieszka Bielska-Brodziak. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2009. 2009

 

Niesamoistne części wydawnictwa – rozdziały w pracy zbiorowej

 • Zaburzenia różnicowania płci i transseksualizm / Agnieszka Bielska-Brodziak, Maria Boratyńska. // W: Regulacja prawna czynności medycznych. T. 2, cz. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 517-569 2019
 • In dubio pro tributario : przeszłość i teraźniejszość / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. T. 1. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 65-75 2019
 • O sposobach używania słowników / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // W: Lingwistyka kryminalistyczna : teoria i praktyka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2019. - S. 255-264 2019
 • Heartless exploitation of animals as cause of the climate crisis / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Climate Law & Governance Day 2018 : during the United Nations Framework Convention on Climate Change COP24 in Katowice : Polish perspective. - Katowice : University of Silesia. Faculty of Law and Administration, 2019. - S. 58-60 2019
 • Czy moje ciało jest moje? Wolność vs. kontrola, bezpieczeństwo vs. zniewolenie: ciało w prawie / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Ciało i jego konteksty – od poszukiwania kontroli po świadomość zniewolenia. – Katowice : Dział Wydawnictw Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 2018 – S. 160-193 2018
 • Cel interpretacji jako kryterium oceny przydatności materiałów legislacyjnych dla wykładni prawa na gruncie niemieckiej kultury prawnej / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - S. 46-59 2018
 • Is sex essential for personhood? : being "halfway between female and male" from the perspective of polish law / Agnieszka Bielska-Brodziak, Aneta Gawlik. // W: Legal personhood : animals, artificial intelligence and the unborn. - Cham : Springer International, 2017. - S. 141-158 2017
 • Historia legislacyjna w interpretacji : kilka impresji na gruncie polskiej praktyki stosowania prawa / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji : księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - S. 152-170 2016
 • Podmioty w dyskursie interpretacyjnym : motywacja, interes a wybór rezultatu / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 31-59 2015
 • O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości : wprowadzenie / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - S. 7-14 2015
 • Argumenty interpretacyjne w kontekście wartości państwa prawa / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa. - Białystok : "Temida 2" Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. 183-192 2015
 • Dyskurs interpretacyjny z perspektywy europejskiej / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Język polskiego prawa: perspektywa europejska. – Warszawa : Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego Lingua Iuris, 2015. – S. 9-27 2015
 • Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego : węzłowe problemy / red. nauk. Bogumił Brzeziński ; aut.: Hanna Filipczyk, Piotr Karwat, Marian Masternak, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Bronisława Jastrzębska, Agnieszka Bielska-Brodziak, Bogumił Brzeziński, Olgierd Łunarski, Paweł Majka, Agnieszka Olesińska, Joanna Zawiejska-Rataj, Adam Bartosiewicz, Dagmara Dominik-Ogińska, Marek Kalinowski, Janusz Orłowski, Jowita Pustuł. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. 2013
 • The principle of dereification of animals as an argument in discourse / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Human rights, democracy, rule of law and contemporary social challenges in complex societes : XXVI World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy. - Belo Horizonte : Editora Forum, 2013. - S. 595-596 2013
 • Conforming intepretation : a case study of Polish Jurisprudence / Agnieszka Bielska-Brodziak, Lidia Rodak. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 40-48 2012
 • Solidarność jako termin prawny i jego funkcjonowanie w praktyce orzeczniczej / Agnieszka Bielska-Brodziak, Iwona Bogucka. // W: Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - S. 186-235 2012
 • Materiały legislacyjne w dyskursie interpretacyjnym z perspektywy brytyjskiej, amerykańskiej, francuskiej, szwedzkiej i polskiej / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. - S. 144-153 2012
 • Problemy z Alojzym / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 9-28 2011
 • O rodzajach argumentów interpretacyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Dyskrecjonalność w prawie : materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Miedzeszyn k. Warszawy 22-24 września 2008 r. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - S. 326-335 2010
 • Autonomia prawa czy autonomia sędziego? / Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. T. 3. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009. - S. 5-17 2009
 • Pułapka jednoznaczności / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Studia z wykładni prawa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. - S. 11-29 2008
 • Kłopoty z definicjami legalnymi / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: System prawny a porządek prawny. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. - S. 159-174 2008
 • Kilka uwag o przyczynach rozbieżności interpretacyjnych / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. - Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 2008. - S. 5-19 2008
 • O "specyfice" wykładni prawa podatkowego / Agnieszka Bielska-Brodziak. // W: W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2007. - S. 9-24 2007

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com