prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski

Dyżur:

środa 15.00 - 16.30
Pokój: 3.7

CV:

Urodził w 1973 roku w Raciborzu. W latach 1993-1998 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przez pierwsze trzy semestry studiował równocześnie filologię angielską w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu. W 1997 r. wraz z zespołem zajął drugie miejsce na Central and Eastern European Moot Court Competition. W latach 1996-1998 odbył dwuletnie studium prawa brytyjskiego i europejskiego organizowane przez Cambridge University. Pracę magisterską napisaną pod kierownictwem prof. J. Nowackiego, pt. Prawotwórczość orzecznictwa sądowego obronił uzyskując tytuł magistra prawa w 1998 r. Od 1998 roku asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa oraz uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W roku 2004 obronił rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Tobora i uzyskał stopień naukowy doktora. W latach 2000-2004 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną egzaminem radcowskim zaliczonym z drugą lokatą i uzyskaniem prawa wykonywania zawodu radcy prawnego. Od 1999 r. związany z katowickim oddziałem kancelarii „T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski”. W latach 2005-2007 pełnił urząd wojewody śląskiego. W 2007 na zaproszenie Departamentu Stanu USA uczestnik programu "International Visitors". W roku 2008 przebywał na stypendium badawczym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Leibniz Universität w Hannoverze. Od roku 2008 członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Radca Prawny”. W roku 2009 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołany w skład Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, w której w latach 2009-2015 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Od 2010 r. wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2009 r. odpowiada za organizację praktyk zawodowych studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2009 przedstawiciel WPiA w Radzie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ, a od 2014 r. Przewodniczący Kolegium Indywidualnych Studiów Międzywydziałowych UŚ. Członek Komisji Organizacji i Rozwoju Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad wieloma aktami normatywnymi, m.in. został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do międzyresortowego zespołu opracowującego założenia ustawy o ustroju obszarów metropolitalnych, przez Krajową Radę Radców Prawnych do zespołu opracowującego projekt nowej ustawy o radcach prawnych. Był także członkiem działającego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji zespołu ds. opracowania założeń ustawy o ustroju nowej adwokatury (łączącej zawody adwokata i radcy prawnego), a także ekspertem w pracach nad ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych. Mieszka w Katowicach.

Publikacje:

Książki

 1. Naturalizm i granice nauk prawnych, Wolters Kluwer Warszawa 2017
 2. Redakcja: Legal Personhood. Animals, Articial Intelligence and the Unborn (co-ed. V. Kurki), Springer International Publishing, 2016
 3. Ludzkie, niezbyt ludzkie. Esej o podmiotowości prawnej i wyzwaniach XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice 2016
 4. Redakcja: New Approaches to the Personhood in Law. Essays in Legal Philosophy (co-ed. B. Stancioli), Frankfurt a.m. 2016
 5. Etyka w administracji publicznej (współautor - Iwona Bogucka), Wyd. 4 Wolters, Warszawa 2015
 6. Ujarzmianie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa, Katowice 2014
 7. Etyka w administracji publicznej (współautor – Iwona Bogucka), Wyd. 3, LexisNexis Warszawa 2012
 8. Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa, Difin Warszawa 2012
 9. Rozdział IX w: System Prawa Prywatnego. T. 1: Prawo cywilne - część ogólna. Red. Marek Safjan, Wyd. 2, C.H. Beck Warszawa 2012
 10. Etyczne problemy prawa, LexisNexis Warszawa 2011
 11. Podstawy prawa intertemporalnego: zmiany przepisów a problemy stosowania prawa, LexisNexis Warszawa 2011
 12. Etyka w administracji publicznej (współautor -Iwona Bogucka) Wyd. 2, LexisNexis Warszawa  2010;
 13. Wyzwania moralne: etyczne problemy prawa, Naukowa Oficyna Wydawnicza Katowice  2010
 14. Redakcja: Numer specjalny czasopisma „Humanitas Journal of European Studies” vol. III, 2009 
 15. Etyka w administracji publicznej (współautor - Iwona Bogucka) LexisNexis, Warszawa 2009; 
 16. Rozdział IX w: System Prawa Prywatnego. T. 1: Prawo cywilne - część ogólna. Red. Marek Safjan, C.H. Beck Warszawa 2007
 17. Spór o aborcję: etyczne problemy prawa, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice  2007
 18. Spór o eutanazję : etyczne problemy prawa, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice  2007
 19. Spór o prawa zwierząt / Tomasz Pietrzykowski – Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice  2007
 20. Redakcja: W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosonowiec 2007
 21. Etyczne problemy prawa: zarys wykładu, Naukowa Oficyna Wydawnicza, Katowice 2005
 22. Redakcja: Publiczne prawo gospodarcze (zbiór wybranych przepisów – opracowanie i wprowadzenie: R. Blicharz, T. Pietrzykowski), WSZiM Sosnowiec 2005.
 23. Wsteczne działanie prawa i jego zakaz, Zakamycze, Kraków 2004
 24. Redakcja: Studia de lege et civitate (współredaktor: A. Wentkowska), Koło Naukowe Prawników, Katowice  1997; 

 

Artykuły i recenzje

 1. ЖИВОТНЫЕ - КАК НЕ-ЛИЧНОСТНЫЕ СУБЪЕКТЫ ПРАВА (wspołautor - A. Elżanowski), ЧЕЛОВЕК. Иллюстрированный научнопопулярный журнал, 5/2017, 25-37

 2. Toward Modest Naturalisation of Personhood in Law [w:] Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, 2017, DOI : 10.4000/revus.3863

 3. The Idea of Non-Personal Subjects of Law [w:] V. Kurki, T. Pietrzykowski (eds.) Legal Personhood. Animals, Artifical Intelligence and the Unborn, Springer International Publishers 2016, s. 49-69

 4. Czym jest domniemanie konstytucyjności? Radca.pl Kwartalnik OIRP w Katowicach, nr 11/2016

 5. Introduction: Modern Challenges to the Concept of a Person in Law (co-author B. Stancioli) [in:] T. Pietrzykowski, B, Stancioli (eds.) New Approaches to the Personhood in Law, Frankfurt a,M. 2016, s. 7-11

 6. Law, Personhood and the Discontents of Juridical Humanism T. Pietrzykowski, B, Stancioli (eds.) New Approaches to the Personhood in Law, Frankfurt a,M. 2016, s. 13-24

 7. Beyond Personhood: From Two Conceptions of Rights to Two Kinds of Right-Holders T. Pietrzykowski, B, Stancioli (eds.) New Approaches to the Personhood in Law, Frankfurt a,M. 2016, s. 147-158

 8. Problem podmiotowości prawnej zwierząt z perspektywy filozofii prawa, Przegląd Filozoficzny, 2/2015 (94), 247 - 260.

 9. Chimery i hybrydy. Podmiotowość prawna między dogmatem a konwencją, Studia Prawnicze z. 4, 2015

 10. Podmiotowość prawna w ujęciu teoretycznym [w:] A. Bielska - Brodziak (red.), O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, Katowice 2015, s. 15 - 30.

 11. Kant, Korsgaard i podmiotowość moralna zwierząt, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 2/2015, s. 106-119.

 12. Animals as Objects of Ritual Slaughter. Polish Law after the Battle Over Exceptionless Mandatory Stunning (co-author A. Lis), Law&Religion eJournal, vol. 7, No 68 (2015),  Ethics eJournal, Vol. 8, No. 111 (2015); Animal Law eJournal Vol. 7, No. 30 (2015)

 13. Intuicja w myśleniu prawniczym, radca.pl - Kwartalnik OIRP w Katowicach, nr 3/2015, s. 22 - 28

 14. Granice naturalizacji – granice nauk prawnych [w:] Naturalizm prawniczy. Interpretacje,  red.  J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 48 – 65.

 15. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 grudnia 2014 r. w sprawie International Stem Cell Corporation vs. Comptroller General of Patents (C-364/13), Państwo i Prawo, z. 9/2015, s. 129-135

 16. Beyond Personhood: From Two Conceptions of Rights to Two Kinds of Right-Holders, Jurisprudence & Legal Philosophy eJournal (eds. M. Adler, B. Bix), vol.7, Issue 53, 2015

 17. Rules and Rights [w:] M. Araszkiewicz, P. Banaś, T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka (red.) Problems of Normativity, Rules and Rule-Following, Springer 2015, s. 113 - 121

 18. Law, Personhood and the Discontents of Juridical Humanism [w:] Jurisprudence and Legal Philosophy eJournal vol. 6, No. 149 (2014); Animal Law eJournal, vol. 6, No. 14 (2014); Ethics eJournal, vol. 7, No 91 (2014); Philosophy of Law eJournal, vol. 7, No. 85 (2014); Law & Humanities eJournal vol. 18, No 97 (2014); Law and Culture eJournal vol. 8 No 97 (2014)

 19. Rec. Ubój rytualny w prawie administracyjnym (M. Rudy, A. Rudy, P Mazur, Warszawa 2013), Prokuratura i Prawo z. 3, 2014
 20. Od teorii do praktyki wykładni prawa administracyjnego (artykuł recenzyjny), Państwo I Prawo Nr 2/2014
 21. Etyka prowadzena doświadczeń na zwierzętach [w:] W. Chańska, J. Różyńska (red.) Bioetyka, Warszawa 2013, s. 453-469
 22. Przeszłość i przyszłość filozoficznoprawnej idei praw człowieka, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, vol. 3 (2013)
 23. Zwierzęta jako nieosobowe podmioty prawa (współautor – Andrzej Elżanowski) [w:] Forum Prawnicze, Nr 1, 2013,
 24. Beyond ‘Epistemic Obsession’: Objectivity, Law and Contemporary Science, opublikowane online w czasopismach internetowych: Cognitive Social Science eJournal, Vol. 4  (2012), Issue 37; Law & Humanities eJournal, Vol 16, Issue 36 (2012, Law & Psychology eJournal, Vol. 6 (2012), Issue 17; Law & Neuroscience eJournal, Vol. 3  (2012), Issue 11)
 25. The Nature and Limits of Conceptual Truths, [w:] Jurispridence and Political Philosophy of the XXIst Century, red. M. Jovanovic, B. Spaic, Peter Lang, Frankfurt a. M.-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2012 (opublikowane także online w czasopiśmie internetowym Epistemology eJournal, Vol. 5 (2012), Issue 13).
 26. Does theory of Contractual Interpretation rest on a mistake? (współautor - Zygmunt Tobor) [w:] Interpretation in Polish, German and European Private Law, Sellier. European Law Publishers, Munich 2011, s. 15-30
 27. Etyka i deontologia zawodowa [w:] Zawód radcy prawnego: historia zawodu i zasady jego wykonywania. Red. A. Bereza, Wyd. 2, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2011, s. 137-152
 28. Podstawowe wartości zawodów prawniczych, Radca prawny (Dodatek Naukowy), 2011, nr 115/116 oraz Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Red. G. Borkowski, Wyd. Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Lublin 2012
 29. Nowa dyrektywa o doświadczeniach na zwierzętach - wątpliwości, wyzwania, szanse, Prawo i Medycyna. 2011, nr 2, s. 23-32
 30. In our minds: descriptive accounts of practical rationality [w:] Game theory and the law. Red. J. Stelmach, W. Załuski, Copernicus Center Press, Kraków 2011, s. 215-228
 31. Czy prawa dla zwierząt są nonsensem? Kultura Liberalna (Online). - 2010, nr 69
 32. Etyka i deontologia zawodowa [w:] Zawód radcy prawnego: historia zawodu i zasady jego wykonywania. Red. A. Bereza, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2010, s. 103-118
 33. W poszukiwaniu świętego Graala. Andrzej Grabowski o prawniczym pojęciu obowiązywania prawa, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej Nr 1, 2010, s. 64-77
 34. Instytucje prawne i sprzężenie reguł, Przegląd Sądowy 2010, nr 11/12, s. 52-66
 35. Idea praw zwierząt [w:] Problemy środowiska i jego ochrony, red. M. Nakonieczny, P. Miguła, Wyd. UŚ, Katowice 2010,
 36. The roots of normativity: from neuroscience to legal theory [w:] Studies in the Philosophy of Law, vol. 7 Legal philosophy and the challenges of biosciences. Red. J. Stelmach, M. Soniewicka, W. Załuski, Jagiellonian University Press, Kraków 2010, s. 97-122
 37. Czym jest postpozytywizm prawniczy? Radca Prawny. - 2009, nr 12, s. 2-11
 38. Tempus regit tributum: problemy intertemporalne w prawie podatkowym, [w:] Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika. Red. J. Glumińska-Pawlic, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Katowice 2009. s. 55-78
 39. John R. Searle i ontologia prawa, Studia Prawnicze 2009, z. 1/2, s. 7-41
 40. Rec. Wojciech Jerzy Bober, Powinność w świecie cyfrowym: etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Warszawa 2008, Państwo i Prawo 2009, z. 4, s. 119-121
 41. Negotium non existens, Rejent 2008, nr 12, s. 109-127
 42. Rec. Charles Fried, Modern Liberty and the Limits of Government, New York 2007, Palestra, 2008, nr 1/2, s. 241-244
 43. Postulat neutralności w porządku prawnym (współautor - Zygmunt Tobor)  [w:] System prawny a porządek prawny. Red. S. Czepita, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin   2008, s. 175-186
 44. Rec. Matthiew H. Kramer, Objectivity and the Rule of Law, Cambridge 2007, Państwo I Prawo, 2008, nr 3, s. 126-128
 45. Czy prawnicy mają szczególne powinności moralne? [w:] Etyka prawnicza: stanowiska i perspektywy. Red. H. Izdebski, P.Skuczyński, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 77-91
 46. Wprowadzenie: prawo a intepretacja (współautor - Zygmunt Tobor) [w:] Studia z wykładni prawa. Red. Z. Tobor, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2008, s. 7-10
 47. Rec. David Dyzenhaus, The constitution of law: legality in a time of emergency, Cambridge 2006,
 48. Państwo i Prawo 2007, z. 8, s. 117-120
 49. O semantycznych nadużyciach przy definiowaniu aktów prawa miejscowego [w:] W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego. Red. T. Pietrzykowski, A. Wentkowska, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2007, s. 63-76
 50. Rec. Ronald Dworkin, Justice in Robes, London 2006, Państwo i Prawo 2007, z. 1, s. 124-127
 51. Aglomeracja śląska potrzebuje reformy ustrojowej (współautor Krzysztof Mikuła), Rzeczpospolita 2006, nr 285, s. C4
 52. Rec. Christopher Heath Wellman, A. John Simmons, Is there a duty to obey the law?, Cambridge, 2005, Państwo i Prawo, 2006, z. 4, s. 113-116
 53. Konstytucja UE: między prawem a ideologią [w:] Fundamenty nowego porządku konstytucyjnego UE: aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne, Red. A. Wentkowska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2005, s. 17-34
 54. Populizm a prawo [w:] Populizm. Red. M. Migalski, Instytut Regionalny, Katowice  2005, s. 15-22
 55. Ideologia Konstytucji Europejskiej, [w:] Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej. Red. L. Leszczyński, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin  2004, s. 103-122
 56. Open Society and its New Enemies (współautor – Marek Migalski), Auspicia. Recenzovany casopis pro otazky spolecenskych ved, vol. 1 no 2, 2004
 57. Dobre intencje, złe rezultaty: kodeks pracy - zazwyczaj próba eliminacji jednych nierówności prowadzi do stworzenia innych, Rzeczpospolita 2004, nr 75, s. C3
 58. On Constitutionality of European Constitution (współautor - Marek Migalski) [w:] Juxtaposition of European Union Enlargement and Lisbon Processes, Kaunas  2004, s. 98-122
 59. Gwałtowna zmiana reguł gry: po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego naboru na aplikację radcowską i adwokacką (współautor - Zygmunt Tobor), Rzeczpospolita 2004, nr 49, s. C3
 60. Positivismo Blando e la Distincion entre Derecho y Moral (współautor - Tomasz Gizbert-Studnicki), Doxa (Alicante) Vol. 27 (2004), s. 63-80
 61. Równość, prawda i sprawiedliwość w procesie cywilnym: rozważania na tle nowelizacji k.p.c. (współautor - Bartosz Wojciechowski), Palestra 2004, nr 9/10, s. 11-24
 62. Wnioski wynikające z analizy projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo o adwokaturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (współautor - Zygmunt Tobor), Radca Prawny, 2004, nr 1, s. 161-164
 63. Czynności prawne z "mocą wsteczną", Radca Prawny 2003, nr 4, s. 64-76
 64. Niedopasowane przepisy: zwolnienie radców prawnych z tajemnicy zawodowej, Rzeczpospolita 2003, nr 276, s. C4
 65. Bezstronność jako pojęcie prawne (współautor - Zygmunt Tobor) [w:] Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego. Red. Z. Tobor, I. Bogucka, "Zakamycze", Kraków 2003, s. 272-291
 66. A matter of interest: the Polish attitude towards the EU-Austria dispute (współautor - Marek Migalski [w:] Eine Europäische Erregung: die "Sanktionen" der Vierzehn gegen Öesterreich im Jahr 2000. Analysen und Kommentare, Red. E. Busek, M. Schauer, Böhlau, Wien 2003, s. 109-117
 67. Nieoczekiwana zmiana miejsc: odpowiedzialność za błędną wykładnię prawa - na marginesie sprawy prezydenta Bogdana Zdrojewskiego, Rzeczpospolita 2003, nr 156, s. C3
 68. Temporalny zakres obowiązywania prawa, Państwo i Prawo 2003, z. 4, s. 45-56
 69. Roszczenie do bezstronności (współautor - Zygmunt Tobor) [w:] Filozofia prawa wobec globalizmu. Red. J. Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 57-73
 70. Rec. Zenon Bańkowski, Living lawfully : love in law and law in love, Dordrecht 2001, Państwo i Prawo 2003, z. 1, s. 110-113 (współautor – Z. Tobor)
 71. Kiedy można odrzucić kasację: polemika z poglądami Sądu Najwyższego, Rzeczpospolita 2002, nr 242, s. C5
 72. "Miękki" pozytywizm i spór o regułę uznania [w:] Studia z filozofii prawa. Red. J. Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 97-121
 73. Precedens w systemie prawa kontynentalnego: perspektywa alternatywna, Radca Prawny, 2001, nr 3, s. 119-128
 74. Pojęcie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej (współautor -Zygmunt Tobor) [w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie: aksjologia, konstytucja, integracja europejska, red. L. Leszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, s. 161-174
 75. Zasada nieretroakcji w kodeksie cywilnym (art. 3 k.c.), Studia. Prawnicze 1999, z. 3, s. 35-56
 76. Acquis communautaire: uwagi konstytucyjne i teoretyczne [w:] Szkice o państwie i polityce. Red. M. Migalski, Uniwersytet Śląski, Katowice 1998,  s. 73-84
 77. "Faktyczne" obowiązywanie norm prawnych, [w:] Studia De Lege et Civitate. Red. A. Wentkowska, T. Pietrzykowski, Koło Nauk. Prawników, Katowice  1997, s. 5-16

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com