Marek Suska

Dyżur:

poniedziałki 13.00-13.45
Pokój: 3.8

CV:

W 2015 roku na podstawie pracy magisterskiej o materiałach legislacyjnych ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Opiekun pomocniczy Koła Naukowego „Prawo i Bioetyka”. Odbywał praktyki zawodowe w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach oraz w biurach legislacyjnych Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu. Obecnie doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz student studiów magisterskich uzupełniających z politologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

Zainteresowania naukowe: problemy stanowienia prawa i jego wykładni, prawo administracyjne, bioetyka, ochrona zwierząt.

Publikacje:


Artykuły w czasopismach:

 • M. Suska: Czy sąd powinien być wyrozumiały dla prawodawcy? O błędzie legislacyjnym z perspektywy teorii wykładni. „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2020, nr 1, .s. 99-110.
 • A. Bielska-Brodziak, M. Drapalska-Grochowicz, M. Suska: Symbolic protection of animals. „Society Register” 2019, tom 3, nr 3, s. 103-121.
 • A. Wieczorek, M. Suska: Reklama szczepień kierowana do publicznej wiadomości. „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 4, s. 68-81.
 • M. Suska: Kto jest prawodawcą? Rozważania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 1, s. 62-75.
 • M. Suska, K. Więckowska: Obwody łowieckie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2018, nr 4, s. 293-305.
 • A. Bielska-Brodziak, S. Osuch, P. Podczaski, M. Suska: Co interpretator powinien wiedzieć o poprawkach?Państwo i Prawo” 2018, nr 6, s. 36-50.
   
 • A. Bielska-Brodziak, M. Suska: Węzeł gordyjski, czyli o in dubio pro tributario na tle klasyfikacji dyrektyw wykładni oraz pojęcia momentu interpretacyjnego. „Państwo i Prawo” (pozytywnie zrecenzowany, druk w roku 2020).
 • A. Bielska-Brodziak, M. Suska: Jak powstają symboliczne ustawy? Studium dwóch przypadków. „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” (pozytywnie zrecenzowany, druk w roku 2020).
 • A. Bielska-Brodziak, M. Drapalska-Grochowicz, M. Suska: Pszczoły miodne w prawie miejscowym. „Studia Prawnicze KUL” (pozytywnie zrecenzowany, druk w roku 2020).
 • A. Bielska-Brodziak, M. Drapalska-Grochowicz, M. Suska: Historia zawiedzionych nadziei. O zakazie chowu zwierząt na futra. „Zoophilologica. Polish Journal of Anmal Studies” (pozytywnie zrecenzowany, druk w roku 2020).

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • M. Suska: Internetowe słowniki polszczyzny w procesie wykładni prawa. W: Prawo a nowe technologie. Red. S. Tkacz, Z. Tobor. Katowice 2019, s. 52-60.
 • M. Drapalska-Grochowicz, M. Suska: Climate change and animal protection (postery Environmental Impact of Meat Production oraz Climate change and the case of golden jackal). W: Album wydany po Climate Law & Governance Day 2018. Red. M. Stryja. Katowice 2019.
 • M. Suska: Gmina a schronisko dla bezdomnych zwierząt. W: Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt. Red. T. Pietrzykowski, A. Bielska-Brodziak, K. Gil, M. Suska. Katowice 2016, s. 45-66.
 • M. Suska: Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. W: Rodzina w prawie administracyjnym. Red. A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska. Katowice 2015, s. 217-228.
 • M. Suska: Komisja wspólna rządu i instytucji lub środowiska społecznego – próba definicji. W: Polski model władzy wykonawczej na tle porównawczym. Red. A. Łabno. Katowice 2015, s. 91-106.
 • P. Sołtys, M. Suska: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. W: Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej. Red. A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska. Katowice 2013, s. 75-92.

Redakcja prac zbiorowych:

 • Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt. Red. T. Pietrzykowski, A. Bielska-Brodziak, K. Gil, M. Suska. Katowice 2016, ss. 198.
 • Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami. Red. E. Olejarczyk, A. Kuc, M. Suska. Katowice 2016, ss. 132.

Ważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 • 3.06.2016, Poznań: referat Wykładnia autentyczna w polskiej teorii prawa i orzecznictwie sądów polskich w ramach ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej „Teoria jako praktyka. Ujęcie teoretycznoprawne”.
 • 2.06.2017, Poznań: referat Niekończąca się rozmowa – kilka wstępnych refleksji nad tezą o korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego w ramach ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej „Poznańska teoria prawa. Recepcja i polemiki”.
 • 4.09.2017, Łagów: referat Granice wierności prawodawcy, czyli czego nas uczy legisprudencja? w ramach VIII Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa.
 • 17.03.2017, Lublin: referat Kiedy prawodawca się myli. O błędzie legislacyjnym na podstawie orzecznictwa sądowego w ramach X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018. Wystąpienie zostało nagrodzone wyróżnieniem przez organizatorów wydarzenia.
 • 25.09.2018, Lublin: referat Odwoływanie się do języka prawnego z perspektywy tworzenia i wykładni prawa w ramach XXIII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa.
 • 7.12.2018, Katowice: referat Climate Change and Animal Protection (współautor: Marlena Drapalska-Grochowicz) w ramach Legal Workshop: Climate Law from Different Perspective, przeprowadzonego podczas Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement during the UN Framework Convention on Climate Change COP24 in Katowice, Poland.
 • 27.03.2019, Szczecin: referat Odesłania do ustawy podstawowej na tle § 9 „Zasad techniki prawodawczej” w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zmiany w technice prawodawczej po trzech latach od ich wejścia w życie – perspektywa teoretyczna i praktyczna”.
 • 23.09.2019, Karpacz: referat Jutro będzie futro? Wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych – realna obietnica czy zabawka polityczna? (współautorzy: Agnieszka Bielska-Brodziak, Marlena Drapalska-Grochowicz, Karolina Więckowska) podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Polityczność nauki i praktyki prawniczej”.

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com