dr Sławomir Piekarczyk

CV:

Urodził się w 1989 r. w Ostrzeszowie, gdzie do chwili obecnej znajduje się jego miejsce zamieszkania. W 2013 r. obronił pracę dyplomową ,,Bezwzględne przyczyny odwoławcze w polskim procesie karnym na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych”, uzyskując stopień magistra prawa. W 2018 roku ukończył aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Łodzi. Przygotowywana przez niego do obrony rozprawa doktorska obejmuje analizę teoretycznoprawną zagadnień związanych z układami zbiorowymi pracy. Jego zainteresowania naukowe w szczególności koncentrują się wokół teorii i filozofii prawa (w tym zwłaszcza obszarów dotyczących nieostrości języka prawnego, naturalizmu metodologicznego oraz wykładni tekstów aktów normatywnych), a także zagadnień związanych z ustrojem notariatu polskiego oraz pozaprawnych dziedzin nauk humanistycznych takich jak filozofia ogólna oraz psychologia społeczna. Prywatnie uprawia sport (m.in. biega na różnych dystansach) oraz interesuje się kulturą japońską.

Publikacje:

1.      Ochrona prawa do równego traktowania w zatrudnieniu na tle unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych (w:) Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej, pod red. H. Chałupczaka, I. Kurzępy i E. Pogorzały, Zamość 2014, s. 147-164.

2.      Obywatelstwo notariusza a zasada swobody przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Analiza poszczególnych argumentów w sporze przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, ”Rejent” 2014, nr 11, s. 77-95

3.      Ochrona prawa do równego traktowania w zatrudnieniu, jako jednego z podstawowych praw człowieka. Model Europejski (w:) Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw, pod red. J. Jaskierni, t. IV, Toruń 2015, s. 59-75

4.      Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – kamień milowy w walce z otyłością dzieci i młodzieży? (współautorstwo z A. Sołyga) (w:) Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia, pod red. H. Marka i A. Zduniaka, Poznań 2015, s. 273-287

5.      Wpływ redukcji dysonansu poznawczego na treść prawa pozytywnego. Eufemizmy, ”Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2016, nr 1, s. 44-54

6.      Wielokierunkowa nieostrość w sądowym stosowaniu prawa. Intencja prawodawcy a dyskrecjonalność sędziowska – antynomia czy kongruencja? (w:) Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym, pod red. L. Zacharko, Katowice 2016, s. 169-180

7.      Prawa człowieka w Polsce. Wybrane, aktualne problemy instytucjonalne (w:) Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, pod red. J. Jaskierni i K. Spryszaka, t. IV, Toruń 2016, s. 26-42

8.      Constitutional crisis in Poland as a negative model of Hans Kelsen’s constitutional judiciary idea, ”Polish Law Review” 2016, t. 2 (1), s. 58-72; dostęp online: http://polishlawreview.pl/resources/html/article/details?id=140909

9.      Interpretacja układów zbiorowych pracy jako swoistych źródeł prawa - wybrane problemy, ”Studia Humanistyczno-Społeczne” 2016, tom XV, pod red. W. Saletry i R. Kubickiego, s. 181-193

10.   Pewność prawa – wartość rozwinięta w dialogu konstytucyjnym a pewność norm ustawy zasadniczej. Rozważania w kontekście praw człowieka (w:) Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania – praktyka, pod red. J. Jaskierni i K. Spryszaka, t. I, Toruń 2017, s. 97-113

11.   Umowa o dokonanie czynności notarialnej jako umowa subordynacyjna – postępowanie przed notariuszem z innej perspektywy, ”Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 2, s. 171-196

12.   Paradoks różnic minimalnych a nieostrość języka prawnego, ”Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2017, nr 1, s. 90-101

13.   Konstytucyjne podstawy ochrony wolności do dokonania czynności notarialnej (w:) Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka, pod red. R. Kopera, Katowice 2017, s. 67-80

14.   Notariusz jako niemy audytor zinstytucjonalizowanego dialogu prawnego (w:) Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna, pod red. P. Jabłońskiego, J. Kaczora i M. Pichlaka, Wrocław 2017, s. 181-196; dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=89128&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

15.   Koncepcja publicznoprawnego charakteru polskiego prawa pracy – zagrożenie dla wspólnotowej zasady swobody przedsiębiorczości? (w:) Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka, pod red. J. Jaskierni i K. Spryszaka, t. IV, Toruń 2018, s. 252-264

16.   Nieposłuszeństwo obywatelskie i sędziowskie w obliczu kryzysu konstytucyjnego, ”Forum Prawnicze” 2017, nr 4, s. 80-96

O katedrze

Katedra Teorii i Filozofii Prawa początkowo nosiła nazwę Katedry Teorii Państwa i Prawa, a pod obecną nazwą działa od 1989 roku. Od początku jej istnienia do roku 2005 kierował nią prof. dr hab. Józef Nowacki. Od 2005 roku stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Aktualnie Katedra zatrudnia kilku pracowników na stanowiskach adiunkt&oac...

» czytaj więcej

Z życia Katedry

 

Uroczystości, spotkania, konferencje, wykłady

» czytaj więcej

Ogłoszenia

ogłoszenia

» czytaj więcej

projekt i wykonanie: p.jakoktochce[at]gmail.com